BO0D – Tungyin Island AS-113

    2014-IOTA-BO0D-3

    REMINDER – BX2AI, BX2AN, BU2BV, BV2OO and BX2AM plan activity as BO0D from Tungyin Island AS-113 between September 13-20, 2014.

    QRV on HF bands.

    QSL via BV2QB.

    FIRST FOR DX NEWS – DX-WORLD.NET